Αρχική / Η Εταιρεία / Κανονισμός Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ)

Κανονισμός Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ)

 'Αρθρο 1. Σκοπός
 
Η Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) της SPEEDEX σκοπεύει στην ταχεία και αποτελεσματική επίλυση των διαφορών που προκύπτουν μεταξύ των πολιτών και της εταιρείας μας.
 
'Αρθρο 2. Σύνθεση της Επιτροπής
 
Η ΕΕΔ αποτελείται από ειδικευμένους εκπροσώπους της εταιρείας μας και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες στον τομέα της διαμεσολάβησης, κατά την κρίση του προέδρου της επιτροπής.
 
Τα μέλη προέρχονται από τις εμπλεκόμενες διευθύνσεις της εταιρείας και συγκεκριμένα:
 
a) Εξυπηρέτηση Πελατών : 1 μέλος
b) Οικονομική Διεύθυνση: 1 μέλος
c) Διεύθυνση Ποιότητας: 1 μέλος
d) Νομικός Σύμβουλος: 1 μέλος
 
Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο Υπεύθυνος Ποιότητας.
 
Στις συνεδρίαση της επιτροπής, επιτρέπεται η συμμετοχή εκπροσώπου των χρηστών και παρίσταται και ο ενδιαφερόμενος χρήστης/πελάτης ή εκπρόσωπος του απαραιτήτως..
H επιτροπή σεβόμενη το κάθε περιστατικό και το κάθε παράπονο πελάτη, τηρεί τις δέουσες ισορροπίες προς όφελος των πελατών αλλά και της εταιρείας.
 
'Αρθρο 3. Υποβολή Διαφορών 
 
Οι πολίτες / πελάτες μπορούν να επικοινωνούν με την εταιρεία μας, είτε τηλεφωνικώς είτε γραπτώς με κάθε μέσο (π.χ επιστολή, email κλπ). Η εταιρείας μας διαθέτει το email: disputeresolution@speedex.gr για την επικοινωνία των καταναλωτών με την εταιρεία και το ακόλουθο link  https://forms.office.com/e/fFnWpJpazm για την υποβολή αιτημάτων διαφοράς και επίλυσης αυτών.
Σε κάθε περίπτωση οι διαφορές που προκύπτουν μεταξύ των πολιτών / πελατών και της εταιρείας, υποβάλλονται στην επιτροπή με γραπτή αίτηση. Η γραπτή αίτηση περιλαμβάνει τα στοιχεία του αιτούντος και την περιγραφή της διαφοράς.
 
'Αρθρο 4. Χρονικός Περιορισμός
 
Η Επιτροπή προσπαθεί να επιλύσει τη διαφωνία εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος. Εάν απαιτηθούν πρόσθετα στοιχεία ή πληροφορίες για την επίλυση της διαφοράς, ο χρόνος ανάληψης δράσης επεκτείνεται σε σαράντα (40) εργάσιμες ημέρες. Σε κάθε περίπτωση, εκπρόσωπος της εταιρείας θα καλέσει τον πολίτη/πελάτη που υπέβαλε την αίτηση για επίλυση διαφοράς, προκειμένου να παρευρεθεί είτε ο ίδιος είτε εκπρόσωπος του (κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης μέσω gov.gr) στην ΕΕΔ, σε καθορισμένη μέρα και ώρα που θα έχει συγκαλέσει η εταιρεία, μέσα στους παραπάνω χρόνους.
 
'Αρθρο  5. Αποφάσεις
 
Οι αποφάσεις της επιτροπής λαμβάνονται με πλειοψηφία ψήφων των μελών της.
Εκπρόσωπος της επιτροπής, ενημερώνει τον πελάτη σε περίπτωση που δεν παρευρεθεί στη ΕΕΔ, τόσο τηλεφωνικώς όσο και εγγράφως για την απόφαση της ΕΕΔ.
Τηρούνται πρακτικά της συνεδρίασης της επιτροπής και των αποφάσεων αυτής.
Αντίγραφο της απόφασης δίνεται και στον πελάτη και σε περίπτωση που δεν παρευρεθεί ο ίδιος στην ΕΕΔ, στον εκπρόσωπό του.
 
'Αρθρο 6. Εφαρμογή
 
Οι αποφάσεις της επιτροπής εφαρμόζονται αμέσως μετά τη λήψη τους.
Σε κάθε περίπτωση ο πελάτης, εφόσον δεν ικανοποιηθεί από την απόφαση της ΕΕΔ, έχει το δικαίωμα να προβεί σε καταγγελία στην ΕΕΤΤ.
Αυτός είναι ο κανονισμός της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών, που έχει ως στόχο την ταχεία και δίκαιη επίλυση των διαφορών μεταξύ πολιτών και της εταιρείας μας.
 
Για την υποβολή αιτημάτων διαφοράς και επίλυσης αυτών παρακαλώ σκανάρετε εδώ: