Αρχική / Νέα / Πρόσκληση Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των κκ Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΠΗΝΤΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» και διακριτικό τίτλο SPEEDEX
 
Σε Έκτακτη  Γενική Συνέλευση
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 38220/01/Β/97/149(03)
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 2526601000
 
Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 6η Νοεμβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην οδό Σενέκα 24 στην Κηφισιά, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ:
 
1)    Συμψηφισμός του υπολοίπου του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» με σωρευμένες ζημίες κατά το άρθρο 35 παρ. 3 του ν.4548/2018
2)    Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τον καθορισμό των λοιπών στοιχείων της αύξησης.
3)    Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με απορρόφηση συσσωρευμένων ζημιών, στο πλαίσιο λήψης μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 119, παρ. 4 του Ν. 4548/2018, και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.
4)    Διάφορα θέματα.
 
 
Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να λάβει μέρος στην  Έκτακτη Γενική συνέλευση, πρέπει να συμμορφωθεί με το άρθρο 17 του καταστατικού της εταιρείας και να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία στην Ελλάδα ή σε Τράπεζα στο εξωτερικό και να προσκομίσει τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση.
 
 
Κηφισιά, 16 Οκτωβρίου 2020
 
Για την ΣΠΗΝΤΕΞ Α.Ε. ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ