Αρχική / Νέα / Πρόσκληση Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των κκ Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΠΗΝΤΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» και διακριτικό τίτλο SPEEDEX
 
Σε Έκτακτη  Γενική Συνέλευση
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 38220/01/Β/97/149(03)
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 2526601000
 
Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 10η Ιουλίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην οδό Σενέκα 24 στην Κηφισιά, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ:
1)            Τροποποίηση των  Όρων 4, 8, 9, 10, 11, 12, 18 και 19  του κοινού ομολογιακού δανείου ποσού επτά εκατομμυρίων ευρώ (€ 7.000.000,00) εκδόσεως της Εταιρείας.
 
2)            Απαλλαγή της της ανώνυμης εταιρίας  με την επωνυμία «FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» από την παρασχεθείσα προς τους Ομολογιούχους Σειράς Β εγγύηση υπέρ της Εταιρείας.
 
 
Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να λάβει μέρος στην  Έκτακτη Γενική συνέλευση, πρέπει να συμμορφωθεί με το άρθρο 17 του καταστατικού της εταιρείας και να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία στην Ελλάδα ή σε Τράπεζα στο εξωτερικό και να προσκομίσει τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση.
 
 
 
 
 
 
 
Κηφισιά, 19 Ιουνίου 2020
 
Για την ΣΠΗΝΤΕΞ Α.Ε.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ