Αρχική / Νέα / Προωθητική Ενέργεια MASTERCARD SPEEDEX PROMO 2021 - ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Προωθητική Ενέργεια MASTERCARDSPEEDEX PROMO 2021
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 
Στο πλαίσιο της διαφημιστικής εκστρατείας και για τις ανάγκες προβολής της Mastercardκαι της χρήσης των καρτών της, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «MarketSupportandPromotionServicesA.E. (MSPSA.E.)», που εδρεύει στον ?λιμο Αττικής (Ήρωος Μάτση & Αρχαίου Θεάτρου, Τ.Κ. 17456), εφεξής καλούμενη «η Διοργανώ­τρια», διοργανώνει προωθητική ενέργεια με τίτλο MASTERCARDSPEEDEXPROMO 2021” (εφεξής η «Προωθητική Ενέργεια») για λογαριασμό της «MastercardEuropeΜονοπρόσωπη Α.Ε.» και σε συνεργασία με τη «SPEEDEX», σύμφωνα με τους επόμενους όρους:
 
1. Δικαίωμα Συμμετοχής. Δικαίωμα συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια έχει κάθε φυσικό πρόσωπο που είναι κάτοχος έγκυρης κάρτας Mastercard® (πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης) η οποία έχει εκδοθείαπό οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα («Δικαιούμενοι Συμμετοχής» ή «Συμμετέχο­ντες»). Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια οι υπάλληλοι, της εταιρείας «SPEEDEX», και της εταιρείας «Mastercard Europe Μονοπρόσωπη Α.Ε.», καθώς και οι σύζυγοι αυτών και συγγενείς έως και δευτέρου (Β) βαθμού.
 
2. Διάρκεια. Ως διάρκεια διεξαγωγής της Προωθητικής Ενέργειας ορίζεται το χρο­νι­κό διάστημα από 20/07/2020 ώρα 00:00:01 έως και 30/11/2021 ώρα 24:00:00.
 
3. Τρόπος Συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια. Για τη συμμετοχή στην Προω­θητική Ενέργεια απαιτείται η πραγματοποίηση έγκυρης ανέπαφης συναλλαγής με τα καταστήματα της «SPEEDEX» και η πληρωμή με κάρτα Mastercard®, σύμφωνα με τα παρακάτω οριζόμενα.
3.1. Η συναλλαγή μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε σε ένα από τα φυσικά κατα­στή­ματα “SPEEDEX” στην Ελλάδα, είτε μέσω ηλεκτρονικής πληρωμής σε διανομέα της εταιρείας κατά τη διάρκεια παράδοσης αποστολής. Τα καταστήματα “SPEEDEX” που συμμετέχουν στην Προωθητική Ενέργεια, με τις διευθύνσεις και τα τηλέφωνα επικοινωνίας, σημειώνονται στο συνημμένο Παράρτημα 1.
3.2. Εάν η συναλλαγή γίνει σε φυσικό κατάστημα “SPEEDEX” ή σε διανομέα της εταιρείας:
Οι Δικαιούμενοι Συμμετοχής που πραγματοποιούν έγκυρη ανέπαφη συναλλαγή με χρή­ση ανέπαφης κάρτας Mastercard® είτε στα καταστή­ματα “SPEEDEX”  που αναφέ­ρο­νται παραπάνω είτε μέσω ηλεκτρονικής πληρωμής σε διανομέα της εταιρείας, κατά τη διάρκεια της Προω­θητικής Ενέργειας, αποκτούν αυτομάτως το δικαίωμα να διεκδικήσουν ένα από τα δώρα της Προωθητικής Ενέργειας.
Προσοχή! Συναλλαγές που δεν θα πραγματο­ποι­η­θούν ανέπαφα ή θα πραγματοποιηθούν χωρίς χρήση ανέπαφης κάρτας Mastercard® ΔΕΝ δίδουν δικαίωμα συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια και ΔΕΝ θα λαμβάνονται υπόψιν.
3.3. Διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
(α) Η συναλλαγή θεωρείται ως «ολοκληρωμένη» και η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια ως έγκυρη, όταν η αποστολή παραδίδεται και η εντολή δεν ευρίσκεται σε εκκρεμότητα. Εάν η παραγγελία εκκρεμεί αλλά η παράδοση ολοκληρωθεί μέχρι τις 30/11/2021 οπότε λήγει η διάρκεια της Προωθη­τικής Ενέργειας, η συμμετοχή είναι έγκυρη και λαμβάνεται υπόψη για την κλήρωση. Εάν ολοκληρωθεί μετά τις 30/11/2021, δεν λαμβάνεται υπόψη για την κλήρωση.
(β) Επιτρέπονται περισσότερες από μία συμμετοχές στην Προω­θη­τι­κή Ενέργεια, με την έννοια ότι κάθε φορά που Δικαιούμενος Συμμετοχής ακολου­θεί την διαδικα­σία που περιγράφεται παραπάνω κατά την Διάρκεια της Προωθητι­κής Ενέργειας, αποκτά επιπλέον συμμετοχή και δικαίωμα να διεκδικήσει ένα από τα δώρα.
(γ) Κάθε Δικαιούμενος Συμμετοχής επιτρέπεται να κερδίσει μόνο ένα δώρο.
(δ) Κατά την πληρωμή στο ταμείο του φυσικού καταστήματος, οι συμμετέ­χο­ντες στην Προωθη­τική Ενέργεια δεν θα έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την έκδοση περισσο­τέρων αποδείξεων για το αντίτιμο της υπηρεσίας– και επομένως ΔΕΝ θα έχουν το δικαίωμα να χρησιμο­ποι­ήσουν την κάρτα Mastercard®, ολοκλη­ρώ­­νοντας μία έγκυρη ανέπαφη συναλλα­γή, για περισσό­τε­ρες από μία φορές κατά την ίδια συναλλαγή.
(ε) Όπως είναι αυτονόητο, η χρήση οποιασδή­ποτε κάρτας Mastercard® στο πλαίσιο της παρούσης Προωθητικής Ενέργειας θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους όρους της κατά περίπτωση εκδότριας Τράπεζας.
(στ) Η χρήση της υπηρεσίας Masterpassαπό τη Mastercard®, διέπεται από α) τους Όρους & Προϋποθέσεις (TermsofUse), β) την Πολιτική Απορρήτου και γ) τους Κανόνες Λειτουργίας (OperatingRules), που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα www.masterpass.gr.
 
4. Δώρα. Επτά (7) νικητές της Προωθητικής Ενέργειας θα κερδίσουν από ένα κινητό τηλέφωνο iPhone 13 ο καθένας.
Τα Δώρα που θα διατεθούν από την Διοργανώτρια στο πλαίσιο της Προωθητικής Ενέργειας ορίζονται από αυτήν και αποκλείεται η μεταβίβασή τους, η ανταλλαγή με άλλο δώρο και η εξαργύρωσή τους με μετρητά.
 
5. Κλήρωση. Η διάθεση των δώρων θα γίνει με κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 11 π.μ. στο γραφείο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Εύης Λιάκου, οδός Βουκουρεστίου αρ. 18, Αθήνα, παρουσία της ως άνω Συμβολαιογράφου, ώστε να  διασφαλιστεί το αδιάβλητο της διαδικασίας.
Από την κλήρωση θα αναδειχθούν επτά (7) νικητές που θα κερδίσουν από ένα κινητό τηλέφωνο iPhone 13. Θα κληρωθούν επίσης και επιλαχόντες για την περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάποιον νικητή ή δεν επαληθευθεί η εγκυρότητα της συμμετοχής του ή η συμμετοχή του ακυρωθεί λόγω παράβασης των παρόντων όρων ή αρνηθεί να παραλάβει το δώρο του.
 
6. Παράδοση των δώρων. Εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την κλήρωση, οι νικητές θα λάβουν ενημέρωση από εκπρόσωπο της “SPEEDEX”, στον οποίο θα πρέπει:
α) να δηλώσουν ότι αποδέχονται το δώρο,
β) να δώσουν τα προσωπικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθ­μό ταυτότητας και τους πρώτους έξι αριθμούς από την κάρτα τους Mastercard®), προκειμέ­νου να μπορεί να διαπιστωθεί η ταυτοπροσωπία,
γ) να δώσουν την συγκατάθεσή τους ώστε να επικοινωνήσει μαζί τους εκπρόσωπος της “SPEEDEX” με σκοπό να συμπληρώ­σουν την δήλωση αποδοχής δώρου και να τους ενημερώσει σχετικά με τον τρόπο παραλαβής των δώρων που κέρδισαν.
Εφόσον η επικοινωνία με κάποιο Νικητή δεν καταστεί δυνατή, αυτός χάνει το δικαί­ωμα στο Δώρο και στη θέση του υπεισέρχεται ο πρώτος επιλαχών. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που η συμμετοχή του στην Προωθητική Ενέργεια δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους, ή ακυρωθεί, ή σε περίπτωση που αρνηθεί να παραλάβει το δώρο. Η επικοινωνία με τους επιλαχόντες γίνεται με τον ίδιο μηχανισμό που προ­­βλέπεται και για τους αρχικούς νικητές, όπως περιγράφεται παραπάνω. Σε περί­πτω­ση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία ούτε με το Νικητή ούτε με τους επι­λαχό­ντες ή κανείς από αυτούς δεν αποδεχθεί το Δώρο, η Διοργανώτρια θα εξετάσει εκ νέου την κατάσταση και θα εκδώσει σχετική ανακοίνωση. Οι ενέργειες ειδο­­ποί­ησης θα απο­δεικ­­νύονται πλή­ρως από τη γραπτή καταγραφή του σχε­τι­κά επι­φορτι­σμένου εκπρο­σώ­που της Διοργανώτριας ή της “SPEEDEX ” αναλόγως την περίπτωση, η δε απόφασή του στο ζήτη­μα αυτό θα είναι οριστική.
 
7. Τροποποίηση Όρων. Η Διοργανώτρια δικαιούται να παρατείνει, να αναβάλει, να μαται­ώ­σει ή/και να επαναλάβει οποτεδήποτε την Προωθητική Ενέργεια, καθώς επίσης και να τροποποιήσει οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους για οποιον­δή­ποτε λόγο και κατά την απόλυτη κρίση της, ενημερώνοντας σχετι­κά μέσω ανακοί­νω­σης που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα  www.speedex.grμε ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετι­κής ανακοίνωσης.
 
8. Δημοσιότητα. Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα  www.speedex.gr.
 
9. Ευθύνη. Η ευθύνη της Διοργανώτριας και της «MastercardEuropeSA» περιορί­ζεται απο­κλει­στικά και μόνο στη διάθεση των Δώρων. Η Διοργανώτρια και η «MastercardEurope Μονοπρόσωπη Α.Ε.» δεν θα ευθύνονται για πραγματικά ελαττώματα που τυχόν εμφα­νι­σθούν στα Δώρα και ουδεμία σχετική εγγύηση δίδουν προς τους νικη­τές. Σε περίπτωση προ­βλή­ματος, οι νικητές θα πρέπει να απευθύνονται στους αντίστοι­χους παρα­γωγούς ή στους αντιπροσώπους που διανέμουν τα προϊόντα αυτά στην Ελληνική αγορά.
 
10. Προσωπικά Δεδομένα. Πληροφορίες για την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και την τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων σας που απορρέουν από τη νομοθεσία περί προσω­πικών δεδομένων μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας www.speedex.grκαθώς και στην πολιτική απορρήτου της κατά περίπτωση εκδότριας Τράπεζάς σας.
 
11. Δίκαιο. Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και κάθε τυχόν διαφορά θα επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.
 
12. Αποδοχή των Όρων. Η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια συνεπάγεται τη ρητή και ανεπι­φύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων ως παρα­τίθενται ανωτέρω, ακόμη και αν τροποποιηθούν μελλοντικώς σύμφωνα με τα ανωτέρω ορι­ζό­μενα, παραιτουμένου του συμμετέχοντα από την προσβολή της εγκυρότητας των παρό­ντων ή μελλοντικώς τροποποιημένων Όρων και από την διεκδίκηση οποιασδήποτε αποζημιώ­σεως εξ αυτής της αιτίας.